Nastavnik za 21.vek

  1. A MIRACLE WORKER  by TAYLOR MALI  :        I am a teacher!

      2. What does a teacher do?

 

3.  ABOVE AND BEYOND  – https://www.youtube.com/watch?v=7KMM387HNQk

4.  21st century teacher    –    21st century teacher

 

  Nastavnik za 21. vek

Nastavnik novog doba neminovno prateći nove tehnologije u obrazovanju mora prihvatiti princip celoživotnog učenja čak iako to ponekad znači da provede sate i sate u savladavanju novih metoda i alata. Nastavnik mora da stalno prati promene i teži stalnom usavršavanju kako bi pripremio učenike za ono što ih čeka u praksi.

1. Moderna škola treba da podstiče i razvija one talente učenika koji će, uzimajući u obzir njihove individualne karakteristike i sklonosti, biti najviše upotrebljivi i isplativi sutradan u praksi. Ukoliko škola kod svakog učenika bude razvijala upravo ono za šta je najtalentovaniji, u budućnosti ćemo imati vrhunske stručnjake na svim poljima.

xo-3.02. Stvaralačka nastava, kao jedan od prioriteta moderne škole, ima za cilj da učenicima omogući efikasno usvajanje znanja uz primenu multimedijalnih sadržaja, jer će se jedino kroz takav način učenja aktivno pripremati za spoj teorije i prakse i biti u toku sa promenama koje nam razvoj novih tehnologija unosi u svakodnevni život.

3. Moderna škola zahteva što više konkretnih primera, mnogo realnih projekata, vežbi, prakse, jer – učenje iz knjiga će učenicima samo proširiti vidike i dati im neophodne informacije, ali im to neće biti od velike pomoći sutradan kada budu prvi put stupili u realno radno okruženje.

4. Učenike treba obrazovati u „surovom” okruženju (koje je najbliže realnosti), pripremiti ih na ono što ih očekuje u stvarnom svetu, van školskih klupa.

5. Nova škola podrazumeva iz korena izmenjene uloge nastavnika. Naime, umesto da nastavnik vodi nastavu, on sada preuzima ulogu koordinatora koji je tu da prati učenike u njihovom individulanom ili grupnom radu. Nastavnik ima odgovornu ulogu da nauči đake, ali u modernoj školi, on ima još veću odgovornost – da ih motiviše da sami produbljuju i povezuju svoja znanja. Ukoliko u učeniku ne probudi zainteresovanost da sam istražuje i dolazi do zaključaka, da samostalno prolazi kroz proces učenja, nastavnik je uradio samo polovinu posla.

6. Nova škola se razvija između nauke, tehnologije i kulture. Ona funkcioniše u interakciji sa ove tri oblasti koje su neophodne za pravo obrazovanje i iz njih crpe znanje i inspiraciju.

Kako upotreba IKT-a može pozitivno uticati na promenu u učionici?

FB_IMG_1531246543612

Dakle, učenje je zanimljivije a časovi dinamičniji i različiti a učenici angažovaniji što podstiče zadržavanje znanja koje stiču. Upotreba tehnologije omogućava učeniku da uči svojim ritmom i na svoj način putem raznih metoda, podstiče saradnju medju učenicima, razvija važne veštine kod učenika koje su neophodne za današnje doba, omogućava nastavniku lako prilagodjavanje zadataka prema potrebi učenika, omogućava učenje van učionice, pruža učenicima veštine da istražuju i sagledavaju naučeno iz više uglova, čini nastavu i učenje interaktivnim , ocenjivanje i rezultati su dosupniji, nastavnik može preciznije sagledavati rad učenika i bolje prilagoditi materijale i metode u odnosu na dobijene ishode…

Evo nekoliko načina da krenete u istraživanje alata koji će promeniti dinamiku na času, motivisati učenike i aktivnije ih angažovati.

alati

Korisne aplikacije i alati za kreiranje sadržaja:

appsapps2

 

 OBRNUTA UČIONICA  –  FLIPPED CLASSROOM

 

flipped1

Ovo je relativno nova i korisna metoda pogotovo za nastavnike koji imaju sa decom samo 2 školska časa nedeljno pa je veoma teško na času obraditi i provežbati potrebno gradivo i razviti veštine koje su neophodne kao što je saradnja, problemska  nastava, kritičko mišljenje, digitalne veštine, medijska pismenost…

Obrnuta  učionica (Flipped classroom) je oblik kombinovanog učenja u kome učenici uče nastavne sadržaje online, gledajući video predavanja i to kod kuće, najčešće. U školi raspravljaju, postavljaju pitanja nastavniku o onome što su gledali kod kuće pa je komunikacija s učenicima daleko veća nego kod tradicionalne nastave.

Zašto obrnuti učionicu?

Evo nekoliko razloga, osim činjenice kako bi zajedničko vreme u učionici nastavnici mogli bolje ispuniti pomoganjem učenicima, ukoliko nisu shvatili nastavnu jedinicu, kroz različite interaktivne aktivnosti, nego držanjem predavanja:

  • bolja saradnja između učenika i nastavnika
  • bolje usvajanje i zadržavanje znanja
  • odsutni studenti mogu lakše nadoknaditi propušteno
  • nastavni sadržaji su uvek dostupni
  • poboljšani rad učenika
  • više je lične interakcije za svakog učenika
  • napredni učenici mogu brže i lakše napredovati kroz gradivo
  • slabiji učenici mogu dobiti pomoć koja im je potrebna i više puta proći kroz sadržaje
  • bolji rezultati učenja (testovi).

Tradiconalna škola  vs obrnuta učionica

Tradicionalni model obrazovanja nudi učenicima udžbenike, slušanje predavanja i upravo ponavljanja nastavnikovih riječi.

U obrnutoj učionici učenici istražuju zadate sadržaje, ali i pomoću videa ili drugog materijala koji je pripremio sam nastavnik ili neko drugi. U razredu diskutuju, postavljaju pitanja, pomažu jedni drugimai rešavaju problem primjenjujući znanje koje su  dobili. Nastavnik interviše tamo gde učenici ne mogu samostalno doći do rešenja, objašnjavajući im problem odnosno olakšavajući da sami dodju do rešenja.

Ova savremena metoda uključuje rad na nastavnim sadržajima u kojima aktivno učestvuju i nastavnici i učenici pri čemu učenici stiču saznanja i sposobnosti. metoda podstiče učenike na aktivnost, promišlljanje i eksperimentisanje i podrazumeva korišćenje viših nivoa znanja (Bloom). Metoda uključuje demonstriranje, praktični rad, problemske zadatke, rad na tekstu, saradničko učenje, upotrebu tehnologije, projektne aktivnosti i slično.

Ključne kompetencije sastoje se od temeljnih (pismenost, matematika, priroda i društvo, znanje stranoga jezika) i transverzalnih vještina .Ključna razlika između temeljnih i transverzalnih vještina je prenosivost. Transverzalne veštine podrazumevaju: digitalne veštine, kritičko mišljenje, preuzimanje inicijative, rešavanje problemskih situacija, saradničko učenje, socijalne i građanske vještine, kreativnost, komunikaciju, preduzetništvo, medijsku pismenost…

piramida aktivnosh učenja

Primer:  Nastavnik može pripremiti video ili plakat sa zadacima koje će učenici obraditi kod kuće.  Oni mogu uključivati  istraživački rad i analizu, u zavisnosti od uzrasta učenika. Na samom času vrši se zajednička analiza, dramatizacija, debata, saradnički eksperiment, kreiranje materijala…Ova metodA STAVLJA UČENIKE U CENTAR PROCESA UČENJA a nastavnik je onaj koji olakšava, usmerava, pomaže.
Negative strane metode mogu biti:  puno više pripreme za izradu nastavnih materijala,  neujednačeni tehnički uslovi, učitelji izbegavaju snimanje vlastitih predavanja, mala baza iskoristivih medijskih sadržaja, povećano vreme sedenja uz ekran, nedovoljna metodička analiza i uputstva nastavnicima, prikladnija metoda za rad sa starijom decom i odraslima kao i prikladnija metoda za određene predmete .

Web alati:  mrežne stranice koje nisu namenjene samo za gledanje sadržaja, nego i za uređivanje te interakciju.

Predlozi alata za izradu sadržaja nastavnih jedinica kao i za upotrebu u nastavi
– za prezentacije: Prezi, Sway
– za izradu stripa: Pixton, Storyjumper
– za uređivanje video sadržaja: Movie Maker
– za izradu multimedijalnih plakata: Glogster edu, Thinglink
– za izradu štampanih sadržaja: Canva
– za komunikaciju s učenicima: Edmodo
– za deljenje sadržaja: Google Docs, WeTransfer.

video 1

video 2

Preporuka website-ova sa obrazovnim sadržajima za nastavnike po predmetima:

FB_IMG_1531388636742

PROJEKTNA NASTAVA

Projektna nastava podrazumeva dublje angažovanje i za početak, u projektnoj nastavi učenici dobijaju pravi, životni zadatak koji treba da reše ili cilj koji treba da postignu, koji proizilazi iz gradiva i dečije potrebe za saznanjem, a u čiju izradu je angažovan um i tim vršnjaka. Projektna nastava podrazumeva interdisciplinarni rad.

Karakteristike su: usmerenost na interesovanja učenika, autentičnost sadržaja koji se obrađuju, interdisciplinarnost projektnih tema, izmenjena uloga nastavnika, saradnička nastava i učenje, timski rad učenika, planiranje usmereno prema cilju, istraživački pristup, odgovornost učenika za sopstvenoučenje, upotreba savremene tehnologije, nastava koja izlazi iz okvira učionice i škole, razvoj socijalnih kompetencija učenika itd.

Predstavlja alternativu predavačkoj nastavi pre svega zbog svoje usmerenosti na učenika, na ciljeve i ishode učenja. Karakteriše je iskustveno i kooperativno učenje i različiti oblici i tehnike aktivnog učenja; usmerena je na razvijanje viših kognitivnih sposobnosti i veština i socijalnih veština i vrednosti. Akcenat je na planiranju i izradi projekta, a ceo nastavni proces se organizuje oko toga. Produkt nastave se javno prezentuje. Produkti projekta mogu biti: predstava, izložba, kratki film, tekst u novinama, nastup na lokalnoj televiziji, predavanje za roditelje.

Ovaj oblik nastave učenicima daje mogućnost da uče i deluju samostalno – svoj rad sami organizuju, preuzimaju zadatke na odgovoran način, tragaju za mogućim rešenjima.

Cilj: osposobljavanje učenika za organizovanje i vođenje projekata. Kroz to će oni učiti: da uče, istražuju, pretražuju, filtriraju i koriste informacije, razvijaju socijalne veštine, sarađuju, stiču praktične i menadžerske veštine, grade pozitivan self koncept…

Projektna nastava uslovljava otvorenost škole i povezivanje i saradnju sa sredinom koja je okružuje.

turistički vodič- etwinning projekat

Kod učenika se unapređuje samostalnost, vlastita inicijativa, spremnost za preuzimanje odgovornosti, sposobnost sarađivanja, korišćenja raspoloživih resursa, orijentisanost ka cilju, kreativnost, timski rad… Projektna nastava budi radoznalost kod učenika, projekat se organizuje oko postavljenog pitanja, zadatka koje je zanimljiv učenicima i budi njihovu radoznalost, pruža samostalnost u odlučivanju kod učenika pa tako mogu birati podteme ili način kako će doći do odgovora, razvija veštine za 21 vek (4c) kod učenika, učenici testiraju ideje i rešenja da bi kroz istraživanje ili eksperiment došli do rezultata, procenjuju svoje učešće u radu i predstavljaju rezultate projekta.

Cilj projektne nastave je da učenici otkrivaju i povezuju znanja, učeći veštine koje će im svakako koristiti kasnije u životu, poput analitičkog mišljenja, odlučivanja, rada u timu, veštine komunikacije, prezentacije, vođenja diskusije, davanja i primanja povratne informacije i preuzimanja odgovornosti.

pbl11

 

Ideje za projekte možete naći putem sledećeg lika a projektni paketi su izradjeni tokom sastanka etwinning ambasadora regiona koji je održan februara, 2018. na Plitvicama, Hrvatska.

link za projektne pakete po predmetnim grupama

10 pravila zbog kojih je Japan jedan od najboljih obrazovnih  sistema

Japanci su poznati u svetu kao izuzetno inteligentan narod, koji se diči svojom dugovečnošću ali i ljubaznošću prema svima. Međutim, zbog čega su oni toliko različiti od ostatka sveta? Odgovor leži u njihovom obrazovnom sistemu koji decu od malih nogu uči pravim vrednostima.

Maniri pre znanja

U Japanu, deca ne polažu bilo kakav ispit pre nego što napune 10 godina odnosno u četvrtom razredu. Oni do tada rešavaju samo male testove kako se ne bi previše opterećivali. Oni veruju da prve tri godine školstva đaci trebaju da uče manire i da razvijaju ličnost. Deca se uče da poštuju druge ljude i da budu nežni prema životinjama i prirodi. Njih takođe uče i da budu velikodušni i solidarni, ali razvijaju im i osobine poput samokontrole.

Školska godina počinje u aprilu

I dok brojne škole u svetu počinju sa radom u septembru ili oktobru, u Japanu one počinju u aprilu. Jedan od razloga je i taj što tada cveta čuvena japanska višnja. Njima je nastava podeljena u tri semestra od 1. aprila do 20. jula, zatim od 1. septembra do 26. decembra, a potom od 7. januara do 25. marta.

Učenici obavljaju poslove domara

U japanskim školama, đaci sami čiste učionice, kafeterije pa čak i toalete. Oni su podeljeni u male grupe i njihova zaduženja se rotiraju tokom cele godine. Njihov obrazovni sistem veruje da se oni tako uče timskom radu, ali i da im pomaže da više cene i svoj i tuđi rad.

Ručak se jede u učionicama

Njima je svakodnevno na meniju zdrava hrana isključivo prirodnih sastojaka koja se jede u učionicama. Oni jedu zajedno sa profesorom, čime učvršćuju vezu sa njima.

Vannastavne aktivnosti su popularne

Većina dece nakon škole pohađa i razne kurseve kako bi se upisali na što bolje fakultete ili srednje škole. Osim što provode po osam sati u školi, na vannastavne aktivnosti potroše još četiri sata.

Ne zapostavljaju svoju istoriju

Osim što uče tradicionalne predmete, Japanci često otkrivaju čari poezije svojoj deci, dok je i njihovo pismo i kaligrafija veoma zastupljeno u školama. Tako se uče da čuvaju svoju kulturu i poštuju tuđu.

Svi nose uniforme

Gotovo sve osnovne i srednje škole u Japanu imaju obaveznu odeću koju đaci nose. Tako se otklanjaju društvene barijere i sprečava se pojava klika. U školi su svi isti.

Dolazak na časove je na zavidnom nivou

U Japanu gotovo niko ne izostaje iz škole, pa je tako procenat dolaska na časove neverovatnih 99.99 odsto! Više od 91 odsto ispitanika u Japanu je priznalo da nikada nije bežalo sa časova.

Jedan test im otkriva “budućnost”

Na kraju srednje škole, svi đaci polažu test kako bi se lakše odlučili za izbor fakulteta. Oni izaberu na koji fakultet žele da idu, a ako ne ispune uslove onda obično odustaju od studiranja. Međutim, čak 76 odsto studenata upiše fakultet koji su želeli.

Odlazak na koledž im je odmor

Nakon što su u srednjoj školi izloženi većim brojem testova, Japanci se tokom fakultetskih dana većinom odmaraju. Oni obično ovaj period nazivaju “odmor pre odlaska na posao”.

 

 

 

 

 

 

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

 

Šta je eTwinning?

Kako početi i kako ga koristiti u nastavi?

 

Klikom na link pogledajte prezentaciju:

//e.issuu.com/embed.html#29452417/63307781

Srećno etwinovanje !

link portala

 

7K veštine za stvaranje inovativne sredine

 – kreativnost, komunikacija, kritičko razmišljanje,

  kooperativnost, radoznalost, kulturalna svest –

38010037_2080207382240078_5729747429566185472_o

Vežbe za koncentraciju, fokusiranje, saradništvo:

Bal-a-vis-x technique